PRIVACY VERKLARING

DiFfit, gevestigd aan Vogelwikke 15, 5236 TG te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.diffit.nl Vogelwikke 15, 5236 TG te ‘s-Hertogenbosch, 073-8511868

Manuela de Jongste is de Functionaris Gegevensbescherming van DiFfit. Zij is te bereiken via manuela.dejongste@diffit.nl

DiFfit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam, adres, woonplaats;

– Evt. tijdelijke verblijfplaats;

– Telefoonnummer, e-mailadres;

– Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, geboorteland, nationaliteit;

– Personeelsnummer, BSN; inkomsten uit arbeid voor- en na WIAinstroom;

– Identiteitsbewijs;

– Bedrijf, functie, type werkzaamheden, afdeling;

– Type dienstverband (vast dienstverband, tijdelijk dienstverband);

– Uren per week (omvang arbeidsovereenkomst);

– Datum in dienst en uit dienst;

– Eerste ziektedag, einde wachttijd;

– Aanvullende gegevens uit aanvraag interventie t.b.v. uitvoeren van de interventie;

– Naam, e-mail en telefoonnummer casemanager;

– Naam, e-mail, adres en contactpersoon werkgever;

– Arbeidsongeval of regresmogelijkheid op derden;

– Bedrijfsongeval ja/nee;

– Arbeidsomstandigheden;

– Resultaten van incidentele en periodieke gezondheidsonderzoeken;

– Gegevens voortvloeiend uit de ziekmelding door de werkgever en de daarop afsluitende eigen verklaring;

– Gegevens voortvloeiend uit telefonisch en schriftelijk contact;

– Gegevens voortvloeiend uit huisbezoek;

– Gegevens voortvloeiend uit het spreekuur;

– Gegevens voortvloeiend uit een afspraak tussen sub-verwerker en client;

– De belastbaarheid in relatie tot de belasting in het werk;

– Voorgestelde en getroffen re-integratiemaatregelen en aanpassingen in de arbeidsomstandigheden;

– Overige gegevens nodig ten behoeve van de re-integratie (waaronder de re-integratiemogelijkheden);

– Resultaten van overleg met de werkgever, interventiepartijen, behandelaars, uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid en verzekeringsmaatschappijen;

– Informatie over een vangnetsituatie of no risk polis in het kader van de Ziektewet;

– Mogelijke WAZO-periode;

– Bijzondere status zoals: WAO (en klasse), WIA (en klasse), Wajong, WSW, Sfb, Agh, doelgroepverklaring;

– Beschikkingen van UWV (waaronder WIA-beschikking, wijzigingsbeschikking, beschikkingen in het kader van de Ziektewet);

– Informatie over uitkeringen van het UWV of van verzuim en WIAverzekeraars;

– Correspondentie in het kader van bezwaar, beroep en hoger beroep en herbeoordelingen;

– Datum overlijden (indien aan de orde);

– Bankrekeningnummer;

– IP- adres;

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken of uw gegevens achter te laten in de vakken:

correspondentie, Kennispartners, contact en ook gegevens die u telefonisch aan ons verstrekt of invult in vragenlijsten;

– Locatiegegevens;

– Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 

DiFfit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Lidmaatschap vakbond

– Gezondheidsgegevens

– Strafrechtelijk verleden

– Kredietwaardigheidscheck

– Financiële stukken

– Burgerservicenummer (BSN)

 

Bij DiFfit is het mogelijk om achteraf te betalen voor de goederen/ diensten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken DiFfit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om interventies te kunnen opstarten/uitvoeren en overdragen aan samenwerkingspartners

– OM trainingen/opleidingen uit te kunnen voeren en op naam gestelde diploma’s en certificaten te kunnen verstrekken

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DiFfit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DiFfit) tussen zit. DiFfit gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: n.v.t.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DiFfit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor alle persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DiFfit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DiFfit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

DiFfit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DiFfit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diffit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

DiFfit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DiFfit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met DiFfit via info@diffit.nl