ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DIFFIT B.V.

’s-Hertogenbosch, 25 juli 2022

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van DiFfit B.V. gevestigd aan de Vogelwikke 15, 5236 TG ‘s-Hertogenbosch welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch onder nummer 86825267. Hierna te noemen: DiFfit B.V., respectievelijk gebruiker.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde DiFfit B.V..

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen gebruiker en opdrachtgever.

Opdracht: het verzoek van opdrachtgever aan gebruiker om tegen betaling bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden, gegeven door gebruiker.

Open cursus: cursus, gegeven door gebruiker, met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

‘In company’-cursus: cursus, gegeven door gebruiker, met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

Werkzaamheden: alle door gebruiker op verzoek respectievelijk ten behoeve van opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever, respectievelijke diens rechtsopvolger(s), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk, geheel dan wel gedeeltelijk, is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Het is alleen de volledig teken- en vertegenwoordigingsbevoegde persoon van een organisatie toegestaan om aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of voorstellen te accorderen.

Artikel 3. Communicatie

 1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de training cq. onderwijs worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Brieven die een langere verwerkingstijd nodig hebben (vanwege inhoudelijkheid of juridische vragen cq. opmerkingen) ontvangen binnen 5 werkdagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord verwacht kan worden.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes, mondeling dan wel schriftelijk, telefonisch, elektronisch of per post, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen dan wel een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Gebruiker kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen of vermoeden dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden al dan niet op zelfstandige basis vooropdrachtgever te laten verrichten door derden.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten en/of te staken, dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven, alsook de kosten voor de eventuele inzet van derden aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Behoudens opzet of grove schuld is Gebruiker niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker door opdrachtgever kenbaar is gemaakt aan gebruiker.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor het beschikbaar stellen van alle door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van opdrachtgever in redelijkheid verwacht mag worden. Indien de wederpartij hieromtrent in gebreke blijft, dan is gebruiker gerechtigd, zonder ingebrekestelling, zelf daartoe over te gaan. Alle daarbij gemoeide kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 7. Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en –ondersteuning behoudt gebruiker zich het recht voor de trainers van gebruiker, zonder kosten voor de opdrachtgever, als supervisor bij trainingen aanwezig te laten zijn.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen waartoe opdrachtgever, behoudens onoverkomelijke of onevenredige bezwaren van zijn zijde, volledige medewerking te verlenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor een standaard periode van 3 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij gebruiker een redelijke termijn dient te worden gesteld om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt deze termijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze gegevens juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld, zonder dat hiermee of hierdoor de correcte uitvoering van de verplichtingen opdrachtgever komen te vervallen of mogen worden opgeschort

Artikel 8. Honorarium

 1. In beginsel wordt het honorarium van gebruiker bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeidstijd en kosten.
 2. In afwijking van het onder voorgaand artikel 8.1 van deze overeenkomst bepaalde, kunnen Partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en jaarlijkse indexeringen en bedragen op uurbasis een bedrag van € 150,- .
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
 6. In geval van het leveren van trainingen en lesactiviteiten worden de kosten steeds berekend per dagdeel (ochtend, middag of avond) Dit dagdeeltarief kan jaarlijks worden aangepast. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst van opdracht. Voorbereidingskosten voor een training worden eveneens in rekening gebracht tegen het dagdeeltarief alsmede een bijdrage in de eventuele productiekosten van trainingsmateriaal.
 7. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien en zodra omstandigheden hiertoe naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanleiding even.
 8. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen, heffingen, etc. zijn gestegen.
 9. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9. Inschrijving en bevestiging open cursus

 1. Inschrijving voor de door gebruiker te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per E- mail/elektronische post. De inschrijving is definitief als het overeengekomen bedrag aan cursus- of trainingsgeld door gebruiker is ontvangen.
 2. De opdrachtbevestiging door gebruiker geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs en tenzij gebleken is dat gebruiker van onjuiste gronden of van een onjuiste voorstelling van zaken is uitgegaan

Artikel 10. Overeenkomst ter zake ‘in company’- cursus

 1. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte, die door gebruiker is uitgebracht op verzoek van de opdrachtgever.
 2. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Gebruiker is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte

Artikel 11. Prijzen van open cursus

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meeste recente cursusbrochure die door gebruiker is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 2. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via Internet en verzending per e- mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op Internet zijn vermeld.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd op rekeningnummer (Rabobank) NL58RABO0327910712 t.n.v. DiFfit B.V. te ‘s-Hertogenbosch onder vermelding van het factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door gebruiker is ontvangen, dan is de cursist/zijn de cursisten niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.
 3. Facturen worden geacht door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd indien niet binnen veertien dagen na factuurdatum gebruiker een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Tevens worden (administratie) kosten in rekening gebracht: € 12,50 per herinnering.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Noodzakelijke terugbetalingen worden gedaan binnen 14 dagen na goedkeuring van de terugbetaling door gebruiker en nadat de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven op welke bankrekening de terugbetaling dient plaats te vinden.
 8. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem verschuldigde aan gebruiker.

Artikel 13. Annulering

 1. De annulering dient schriftelijk te worden gezonden naar gebruiker, Vogelwikke 15, 5236TG ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Datum poststempel is bepalend voor de bedenktermijn van 7 dagen.
 2. In geval van annulering van een overeenkomst van opdracht wordt, indien de annulering plaats vindt binnen vier weken voor de startdatum van de opdracht, 50% van de aan de opdracht gebonden kosten in rekening gebracht. Indien de annulering binnen twee weken voor de startdatum plaatsvindt, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 100,- in rekening gebracht, met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten. Deze zullen in dat geval volledig in rekening worden gebracht. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.
 3. In geval van annulering van een overeengekomen interim opdracht wordt ongeacht de termijn waarbinnen de annulering plaats vindt, de eerste overeengekomen 30 dagen in rekening gebracht.

4.Bij annulering van de deelname aan een training met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.

 1. Gebruiker behoudt zich het recht voor de training bij open inschrijving te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers en/of deelnemers worden hieromtrent onverwijld en schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker zal het door de opdrachtgever en/of deelnemers betaalde cursusgeld binnen twee (2) weken restitueren. Indien mogelijk biedt Gebruiker de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker, tenzij dat tussen partijen is overeengekomen dat deze aan opdrachtgever in eigendom zullen worden overgedragen nadat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat en de nakosten ingeval van executie. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden zonder inachtneming van enige opzegtermijn, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en ter zake daarvan jegens gebruiker in verzuim is geraakt.

– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren, nadat hij hiertoe door gebruiker is gesommeerd. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen i in dit artikel is geregeld.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2000,00 (Zegge: tweeduizend euro) De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte eveneens met een maximum van € 2000,00 (Zegge: tweeduizend euro)
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 20. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert eerstgenoemde dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die

voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 22. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 23. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien partijen een sanctie wensen te stellen op de gevolgen van een geschonden geheim te houden informatie, zullen partijen daarover in de hoofdovereenkomst zo nodig additionele afspraken over maken.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en overige wettelijke bepalingen inzake de bescherming van intellectuele eigendom.
 2. Gebruiker behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte en/of verstrekte rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, readers, schetsen, tekeningen, software enz., zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
 3. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door gebruiker verstrekt zijn. Dit houdt tevens in dat gebruiker het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geven.
 4. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.